Ứng dụng tài chính hành vi để khám phá những lệch lạc về hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua kiểm định kết quả giao dịch

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 77-85
Tóm tắt: Tài chính hành vi là một lĩnh vực nghiên cứu mới ở Việt Nam. Trong bài viết này, nhóm nghiên cứu sử dụng các nội dung nền tảng của lý thuyết tài chính hành vi để khám phá các lệch lạc trong hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam qua phân tích và kiểm định kết quả giao dịch thực của 1093 tài khoản với 51.529 lệnh giao dịch thành công của các nhà đầu tư cá nhân.
Từ khóa: Tài chính hành vi; hiệu ứng phân bổ tài khoản; thiên vị ngoại suy; lệch lạc về hành vi.
Tra cứu bài báo