Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 28-32
Tóm tắt: Trên thế giới hiện nay, biến đổi khí hậu đang là vấn đề hết sức nóng bỏng, là một trong những thách thức lớn nhất đối với toàn nhân loại trong thế kỷ 21. Sự ấm lên toàn cầu ngày một gia tăng, mực nước biển dâng gây nên ngập lụt, nhiễm mặn nguồn nước. Biến đổi khí hậu đã và đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống kinh tế, các ngành nghề khác nhau trong đó có ngành xây dựng. Trước sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam muốn phát triển bền vững cần phải có những giải pháp để thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, sự tác động của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, ngập lụt, nguồn nước nhiễm mặn
Tra cứu bài báo