Đánh giá hiện trạng phát triển xanh trong một số phân ngành công nghiệp tại Việt Nam

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 23-27
Tóm tắt: Bài báo đề xuất một mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển xanh trong các ngành công nghiệp và tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng phát triển xanh trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam. Việc đánh giá hiện trạng phát triển xanh sẽ giúp các doanh nghiệp định hướng phát triển đồng thời cũng giúp các cơ quan quản lý đề ra các chính sách hợp lý để thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển hiệu quả theo hướng thân thiện môi trường.
Từ khóa: phát triển xanh, sản xuất xanh, đánh giá hiện trạng
Tra cứu bài báo