Một số vấn đề về môi trường ở các làng nghề Bắc Ninh

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 33-37
Tóm tắt: Khôi phục và phát triển Làng nghề đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta. Bắc Ninh có một hệ thống với 64 làng nghề, sự tồn tại và phát triển của các làng nghề đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, nâng cao mức sống và bảo đảm an sinh xã hội. Trong những năm gần đây, với chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, các làng nghề và ngành nghề truyền thống được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà làng nghề mang li, những mặt tiêu cực của hoạt động này cũng đã và đang bộc lộ những vấn đề quan ngại cho cộng đồng và xã hội. Những tác động xấu của nó có thể là khốc liệt thậm chí nguy hiểm đối với môi trường (chi phí cho xử lý môi trường trong hoạt động sản xuất làng nghề thậm chí lớn hơn cả lợi ích kinh tế mà nó tạo ra). Tình trạng ô nhiễm môi trường trong các làng nghề cũng ngày càng gia tăng, sức khỏe của cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có nơi, những tác động xấu đã tới mức nguy hiểm, nếu không có những giải pháp kịp thời sẽ là trở ngại lớn cho sự phát triển bền vững của các làng nghề trong tương lai.
Từ khóa: môi trường, phát triển làng nghề, Bắc Ninh
Tra cứu bài báo