Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhìn từ góc độ môi trường

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 11-15
Tóm tắt: Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều đổi mới về chính sách phát triển kinh tế. Những thành tự cơ bản đạt được bao gồm mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm trên 7%, tăng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, cùng với nhịp độ tăng trường kinh tế cao và quá trình công nghiệp hoá đang diễn ra sâu rộng, Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề môi trường nghiêm trọng. Để đảm bảo phát triển bền vững, Việt Nam cần đánh giá đúng chất lượng tăng trưởng cũng như tầm quan trọng của các vấn đề môi trường. Các chính sách về môi trường và kinh tế nếu được áp dụng kịp thời sẽ giảm nhẹ các tác động môi trường của tăng trưởng kinh tế, ngược lại hậu quả sẽ khôn lường. Bài viết này gồm 2 mục tiêu chính. Thứ nhất là đánh giá chất lượng tăng trưởng của Việt Nam từ góc độ môi trường (Phần 2). Thứ hai là nhận diện một số chi phí môi trường của của các hoạt động phát triển (Phần 3). Phần 1 là giới thiệu chung và phần 4 là các kết luận.
Từ khóa: Chỉ số hiệu quả hoạt động môi trường, Chi phí môi trường, Phát triển bền vững
Tra cứu bài báo