Tăng trưởng xanh- Từ lý thuyết đến thực tế Việt Nam

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 3-10
Tóm tắt: Bài viết đánh giá tiềm năng tăng trưởng xanh của nền kinh tế Việt Nam dưới giác độ lý thuyết và thực tế, qua đó đưa ra một vài nhìn nhận hữu ích về triển vọng tương lai về tăng trưởng xanh của Việt Nam với lợi thế là quốc gia phát triển sau và một số vấn đề về xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam.
Từ khóa: Tăng trưởng xanh, nền kinh tế xanh, Việt Nam, phát triển bền vững
Tra cứu bài báo