Xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại vườn quốc gia của Việt Nam

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 16-22
Tóm tắt: Các Khu bảo tồn thiên nhiên, các Vườn Quốc gia có vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hoá đi kèm, duy trì chất lượng và các chức năng của hệ thống môi trường. Xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho các Khu bảo tồn, Vườn Quốc gia với tư cách doanh nghiệp hoạt động kinh doanh là cách tiếp cận được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để đạt mục tiêu bảo tồn tốt hơn. Bài viết này nhằm tổng quan các khái niệm về tài chính bền vững cho bảo tồn thiên nhiên, phân tích thực trạng và sự cần thiết xây dựng cơ chế tài chính bền vững, đề xuất định hướng và các giải pháp chủ yếu xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho các Vườn Quốc gia tại Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: khu bảo tồn thiên nhiên; vườn quốc gia; tài chính bền vững;cơ chế tài chính; chi trả dịch vụ môi trường rừng
Tra cứu bài báo