Ảnh hưởng của các kênh truyền thông đến quá trình ra quyết định mua hàng điện tử của các hộ gia đình đô thị Hà Nội

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 100-106
Tóm tắt: Các hoạt động truyền thông bao gồm một tập hợp các công cụ và phương tiện truyền tải thông tin tác động vào nhận thức của con người làm thay đổi hành vi cũ, hình thành và phát triển những hành vi mới. Hành vi mua hàng tiêu dùng lâu bền, cụ thể là hàng điện tử của các hộ gia đình, tất nhiên, bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi hoạt động truyền thông. Trong điều kiện khi thu nhập của người Việt Nam đạt ngưỡng thu nhập trung bình và bối cảnh bùng nổ thông tin, ảnh hưởng của các kênh truyền thông đến quá trình thông qua quyết định mua hàng điện tử đã có nhiều thay đổi. Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của các kênh truyền thông đến hành vi mua hàng điện tử nhằm: (1) Phát hiện những đặc điểm hành vi mua hàng điện tử của các hộ gia đình đô thị Hà Nội khi đạt ngưỡng thu nhập trung bình; (2) Đo lường tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của các kênh truyền thông đến từng giai đoạn trong quá trình mua hàng điện tử của các hộ gia đình đô thị Hà Nội; (3) Gợi mở một số vấn đề nhằm đổi mới hoạt động truyền thông marketing của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu trong bài báo này dựa trên điều tra thu thập dữ liệu từ mẫu 248 hộ gia đình trong khu vực 10 quận nội thành Hà Nội. Mẫu nghiên cứu được chọn ngẫu nhiên phân tầng có tỉ lệ. Kết quả điều tra được phân tích bằng SPSS.
Từ khóa: Kênh truyền thông, quá trình quyết định mua, nhận thức nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá lựa chọn, quyết định mua, hàng điện tử, hộ gia đình
Tra cứu bài báo