Chiến lược chào hàng thị trường sản phẩm may Việt Nam- Thực trạng và giải pháp phát triển

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 87-92
Tóm tắt: Chào hàng thị trường (Market Offering) là một khái niệm mới xuất hiện khoảng hơn một thập kỷ nay cả về lí luận và thực hành marketing vì có nội hàm khác với chào hàng thương mại theo quan niệm thông thường. Ngiên cứu chiến lược chào hàng thị trường các sản phẩm may thời trang Việt Nam từ mô hình lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra những gợi ý giải pháp phù hợp, thiết thực để phát triển chiến lược có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong cấu trúc chiến lược marketing-mix các sản phẩm may Việt Nam giai đoạn tới- là mục đích và là nội dung của bài báo.
Từ khóa: Chào hàng thị trường; Chiến lược chào hàng thị trường; Giá trị cung ứng khách hàng; Bộ ba giá trị khách hàng - QSP; Hiệu suất chiến lược chào hàng thị trường
Tra cứu bài báo