Khám phá và xây dựng mô hình đo lường các yếu tố tâm lý của hành vi nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 70-80
Tóm tắt: Số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam chiếm khoảng 99% tổng số tài khoản song tổng giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 20% tổng giá trị giao dịch của thị trường. Tuy vậy, các nhà đầu tư cá nhân có tâm lý rất phức tạp và rất dễ bị tổn thương. Diễn biến TTCK Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, các lý thuyết tài chính chuẩn mực không thể giải thích được hành vi của các nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam. Bài viết này sử dụng cách tiếp cận của Lý thuyết tài chính hành vi để khám phá và xây dựng mô hình đo lường các yếu tố tâm lý của nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của bài viết sẽ giúp cho các nhà quản lý hoạch định các chính sách để phát triển bền vững TTCK Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: tài chính hành vi, hành vi nhà đầu tư cá nhân, mô hình đo lường hành vi nhà đầu tư, thị trường chứng khoán
Tra cứu bài báo