Mấy vấn đề về tiền lương và quản lý tiền lương

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 65-69
Tóm tắt: Tiền lương là thu nhập của người lao động nhưng lại là chi phí của người sử dụng lao động. Vì vậy, trong mọi chế độ xã hội, tiền lương luôn được coi là một phạm trù quan trọng; tiền lương thường thu hút sự quan tâm của không chỉ các nhà quản lý, các nhà quản trị mà còn của cả công luận. Tiền lương ở các doanh nghiệp nhà nước còn được quan tâm nhiều hơn vì đến nay việc trả lương ở các doanh nghiệp này vẫn mang đặc điểm là “do” hoặc “theo qui định” của Nhà nước và ảnh hưởng đến một bộ phận khá lớn người lao động trong xã hội. Bài viết đề cập đến phạm trù tiền lương ở các doanh nghiệp nhà nước thông qua lăng kính tiền lương của ngành điện lực mới được công bố và đang được bàn luận nhiều. Mong muốn của tác giả được các độc giả nhìn nhận sâu hơn, bản chất hơn và toàn diện hơn khi xét tiền lương của doanh nghiệp nhà nước.
Từ khóa: Tiền lương, thu nhập, doanh nghiệp nhà nước
Tra cứu bài báo