Bàn về cải thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các công ty cổ phần ở Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 32-34
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các vấn đề kiểm soát nội bộ trong các công ty cổ phần lại càng trở nên nổi cộm hơn. Việc ban kiểm soát đã không thể hiện đầy đủ vai trò bảo vệ cổ đông và nhà đầu tư, thông tin bị bóp méo, hoạt động giám sát không hiệu quả… đã trở thành những lý do quan trọng để ngăn cản sự phát triển của công ty cổ phần. Do vậy, bài báo đưa ra một số giải pháp cho những vấn đề này, với hy vọng góp phần vào sự phát triển của các công ty cổ phần của Việt Nam.
Từ khóa: Công ty cổ phần, kiểm soát nội bộ
Tra cứu bài báo