Cơ sở lý luận và phương pháp xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị đối với công ty cổ phần

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 7-10
Tóm tắt: Thông thường, việc đánh giá toàn diện các quá trình kinh tế- xã hội sẽ phải bao quát 5 nội dung là sự tương thích, kết quả, hiệu quả, tác động và tính bền vững. Khi đánh giá một tổ chức, kể cả doanh nghiệp lẫn các tổ chức phi lợi nhuận, người ta có thể áp dụng những mô hình khác nhau, tuỳ thuộc vào mục tiêu và cách tiếp cận. Đánh giá hệ thống quản lý nói chung, đánh giá hệ thống quản lý các công ty cổ phần nói riêng thường cũng bao gồm cả 5 khía cạnh trên. Chúng thực ra chỉ là một nội dung, một khía cạnh riêng biệt trong việc đánh giá tổng hợp công tác quản trị doanh nghiệp.
Từ khóa: Công ty cổ phần, tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị.
Tra cứu bài báo