Định giá thương hiệu trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 68-73
Tóm tắt: Định giá thương hiệu trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một việc làm quan trọng, nhưng cũng là khâu yếu trong quá trình này. Đây là một vấn đề rộng và mang tính chất thời sự, để giải quyết nó sẽ cần nhiều nỗ lực của các Bộ, ngành và đối tượng liên quan. Vì vậy, trong khuôn khổ hạn hẹp của bài báo, tác giả chỉ mong muốn giúp người đọc hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công tác định giá thương hiệu đối với quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và tổng hợp lại các phương pháp định giá thương hiệu phổ biến hiện nay. Thông qua việc tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc thương hiệu chưa được định giá đúng với giá trị thực của nó trong quá trình cổ phần hóa, tác giả không có tham vọng đề xuất một phương pháp định giá thương hiệu là mẫu mực cho tất cả các doanh nghiệp nhà nước mà chỉ xin đưa ra những ý kiến có tính chất gợi mở.
Từ khóa: Định giá thương hiệu, cổ phần hóa
Tra cứu bài báo