Một số vấn đề về cổ phần hóa tập đoàn dệt may Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 62-67
Tóm tắt: ái cấu trúc tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước là một nội dung trọng tâm của tái cấu trúc nền kinh tế. Quá trình này gồm nhiều nội dung, trong đó có tái cấu trúc sở hữu doanh nghiệp nhà nước, thực hiện đa hình thức sở hữu thông qua cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tâp đoàn dệt may (Vinatex) đang trong quá trình tái cấu trúc thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong tập đoàn là một trong những nhiệm vụ trong yếu. Bài viết đề cập đến quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong Vinatex và những biện pháp cần thực hiện để thức đẩy quá trình này, góp phần vào tái cấu trúc Vinatex
Từ khóa: Cổ phần hóa, đa hình thức sở hữu, Vinatex
Tra cứu bài báo