Những hình thức thù lao khuyến khích trong các công ty cổ phần: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 40-43
Tóm tắt: Bài viết này tổng hợp những hình thức thù lao khuyến khích đã phổ biến trong các công ty cổ phần ở những nước phát triển như Mỹ, Hà Lan, Anh và đưa ra phác thảo về thực tế những hình thức thù lao khuyến khích trong các công ty cổ phần Việt Nam thông qua tổng hợp 10 cuộc phỏng vấn sâu được tiến hành với những người làm việc trong loại hình doanh nghiệp này.
Từ khóa: Công ty cổ phần, hình thức thù lao khuyến khích
Tra cứu bài báo