Tạo lòng trung thành đối với nhân viên Sở giao dịch Vietcombank

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 56-61
Tóm tắt: Suy thoái kinh tế toàn cầu và áp lực cao về nhu cầu lao động đã ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Vietcombank. Theo số liệu của phòng nhân sự, Sở giao dịch Vietcombank, từ năm 2008 đến nay, số lượng nhân viên xin nghỉ việc tại Sở giao dịch là 73 người trong đó có 9 cán bộ là trưởng phó các phòng như tín dụng, thanh toán quốc tế, khách hàng. Vì vậy, giữ chân nhân viên đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Vietcombank trong thời gian tới. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố chính đã ảnh hưởng đến quyết định rời bỏ tổ chức của nhân viên ngân hàng Vietcombank, giúp lãnh đạo ngân hàng ban hành các chính sách hợp lý để nâng cao lòng trung thành của người lao động.
Từ khóa: Lòng trung thành, nhân tố tác động và Vietcombank
Tra cứu bài báo