Tính đa dạng trong hội đồng quản trị các công ty niêm yết Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 22-25
Tóm tắt: Quản trị công ty là một hệ thống các quy chế, quy trình và thông lệ mà các doanh nghiệp thực hiện với mục tiêu bảo vệ quyền lợi tối cao của các cổ đông và các bên hữu quan của doanh nghiệp, từ đó đóng góp quan trọng vào xây dựng niềm tin của các nhà đầu tư và ổn định thị trường tài chính. Trong khuôn khổ của bài viết này, tác giả chỉ tập trung vào hội đồng quản trị của các công ty niêm yết trong đó nghiên cứu chủ yếu về tính đa dạng của cơ cấu thành viên hội đồng quản trị về quy mô, giới tính, học vấn, kinh nghiệm làm việc, số lượng thành viên điều hành và không điều hành, thành viên là nước ngoài và người Việt Nam nhằm cung cấp cho độc giả một cái nhìn so sánh về thông lệ Việt Nam hiện tại và một số nước trên thế giới.
Từ khóa: Công ty niêm yết, hội đồng quản trị, quản trị công ty
Tra cứu bài báo