Tố chất lãnh đạo của CEO Việt Nam- Phát hiện từ cuộc điều tra CEO, Hội đồng quản trị và thuộc cấp

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 26-31
Tóm tắt: Khi nhắc đến “lãnh đạo”, người ta thường liên tưởng đến một người ở vị trí đứng đầu, từ trên “đỉnh” của một tổ chức hay một nhóm người, còn nhắc đến “năng lực lãnh đạo”, người ta thường cho rằng đó là do tố chất bẩm sinh được “trời phú” cho cá nhân (great man theory) hay có thể do rèn luyện mà có (trait theory). Để làm rõ các tố chất được cho là có liên quan đến năng lực lãnh đạo của cá nhân, đồng thời kiểm chứng xem các tố chất đó thể hiện như thế nào ở đội ngũ CEO Việt Nam, tác giả sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp từ các nghiên cứu trước để rút ra kết luận định tính về các tố chất lãnh đạo. Trong số các nghiên cứu, tác giả nhận thấy nghiên cứu của Bass tổng quát, có nhiều tố chất là ”mẫu số chung” của các nghiên cứu khác nên đã sử dụng “bộ chỉ tiêu” này định hướng các vấn đề phỏng vấn chuyên gia để khẳng định hoặc phát hiện các tố chất lãnh đạo phù hợp với văn hóa, bối cảnh Việt Nam. Năm chuyên gia về phát triển doanh nghiệp, 3 CEO, 2 thành viên hội đồng quản trị và 3 trưởng phòng của 3 doanh nghiệp được lựa chọn để phỏng vấn và hầu hết các ý kiến đều đồng tình với “bộ chỉ tiêu” của Bass về tố chất lãnh đạo. Bài viết này chia sẻ phát hiện về tố chất lãnh đạo của CEO Việt Nam từ góc nhìn của bản thân CEO, thành viên hội đồng quản trị và thuộc cấp.
Từ khóa: Tố chất lãnh đạo, CEO
Tra cứu bài báo