Bàn về quản trị tri thức trong các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 104-108
Tóm tắt: Bước sang thế kỷ XXI, nền kinh tế công nghiệp đang chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức trên phạm vi toàn thế giới trong điều kiện tri thức nhân loại phát triển vượt bậc và cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục đạt được những thành tựu kỳ diệu. Tri thức được coi là tài sản vô giá, là nguồn lực chủ yếu phát triển kinh tế và quản trị tri thức do đó tất yếu trở thành vấn đề cần được quan tâm nhằm thực hiện mục tiêu của các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, bài viết sẽ bàn về sự cần thiết quản trị tri thức và kinh nghiệm quản trị tri thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Tri thức, quản trị tri thức, doanh nghiệp Việt Nam
Tra cứu bài báo