Chiến lược toàn cầu hóa chuỗi cung ứng của Nhật Bản và bài học cho Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 86-91
Tóm tắt: Toàn cầu hóa và phân công lao động quốc tế đã thúc đẩy các nước tham gia mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu để khai thác lợi thế so sánh của mình. Trong quá trình đó, mỗi quốc gia và doanh nghiệp vừa phải tạo dựng và duy trì vị trí của mình, vừa phải nỗ lực vươn lên những nấc thang có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi. Nhật Bản đã rất thành công trong việc tạo dựng, duy trì và vươn lên những vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ chiến lược toàn cầu hóa một số ngành chủ chốt. Bài viết này tập trung phân tích chiến lược tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của Nhật Bản trong hai ngành chủ chốt là ngành sản xuất ô tô và ngành công nghiệp điện tử, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng để có những bước đi phù hợp nhằm tham gia chủ động và hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo