Đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính trong các doanh nghiệp xi măng Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 128-132
Tóm tắt: Đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính là những công cụ cho phép đánh giá mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh, kết cấu vốn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và lợi nhuận của chủ sở hữu. Đòn bẩy tổng hợp là sự phối hợp của đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính. Độ lớn của đòn bẩy tổng hợp cho chúng ta biết với một kết cấu chi phí kinh doanh, kết cấu vốn cố định, lợi nhuận của vốn chủ sở hữu sẽ thay đổi như thế nào khi doanh thu tiêu thụ thay đổi 1%. Đây là những công cụ quan trọng để phân tích và ra các quyết định liên quan đến nguồn vốn của doanh nghiệp. Trong thực tế, việc tính toán cũng như sử dụng các công cụ này thường gặp nhiều khó khăn. Bằng việc triển khai tính đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp xi măng Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010, tác giả muốn tìm hiểu khả năng sử dụng các công cụ này trong việc phân tích tài chính doanh nghiệp.
Từ khóa: Đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính, doanh nghiệp xi măng
Tra cứu bài báo