Khởi sự kinh doanh: Các mô hình lý thuyết và định hướng nghiên cứu tương lai

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 119-123
Tóm tắt: Khởi sự kinh doanh là lĩnh vực nghiên cứu thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới học thuật thời gian gần đây vì khởi sự doanh nghiệp mới là nhân tố chính trong công cuộc xây dựng nền kinh tế năng động và bền vững. Khởi sự kinh doanh là động lực cho phát triển kinh tế. Khởi sự kinh doanh là lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn, trong phạm vi bài viết, xin tổng hợp một số lý thuyết được chấp nhận phổ biến trong các nghiên cứu về nhân tố dẫn tới quyết định khởi sự kinh doanh của cá nhân và gợi ý một số hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực này.
Từ khóa: Khởi sự kinh doanh, mô hình lý thuyết khởi sự kinh doanh
Tra cứu bài báo