Nâng cao năng lực tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 147-150
Tóm tắt: Vấn đề tự chủ nói chung và tự chủ tài chính nói riêng là một chủ đề nằm trong chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước. Vấn đề này từ lâu đã thành một xu thế chung ở các nước phát triển. Đối với ngành giáo dục nói riêng, đây đang là một vấn đề cấp bách đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành. Bài viết này được tác giả dùng phương pháp Sử dụng tài liệu thứ cấp nhằm chỉ ra thực trạng hiện nay, các vấn đề đang tồn tại trong việc triển khai quyền tự chủ về tài chính, đặc biệt sau 6 năm thực hiện Nghị định 43; các nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng này. Từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Đơn vị sự nghiệp công lập, Giáo dục và đào tạo, Tự chủ tài chính.
Tra cứu bài báo