Nghiên cứu các trường phái chiến lược khác nhau

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 92-95
Tóm tắt: Hơn bốn thập kỷ qua, khoa học quản trị chiến lược đã có những bước tiến và đóng góp quan trọng cho sự thành công trong kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, với sự đa dạng và phong phú ở cách tiếp cận về cả trên phương diện lý luận và thực tế đã tạo ra những tranh luận thậm chí không đi đến hồi kết của chủ đề này. Cho dù M.Porter được tôn vinh là sư tổ về chiến lược kinh doanh hiện đai, nhưng liệu rằng những lý thuyết của ông có phải là duy nhất hay không? Câu trả lời là không, bởi vì còn có nhiều cách tiếp cận khác. Theo đó cũng nên có quan điểm đúng đắn rằng mô hình, học thuyết của M.Porter chỉ là một nhánh của cây đại thụ về tư duy chiến lược theo nhãn quan thời gian mà thôi. Xuất phát từ đó, bài viết tổng quan một số nghiên cứu cho một chủ đề rộng lớn này.
Từ khóa: Trường phái chiến lược, doanh nghiệp, chuẩn tắc, mô tả, kết hợp
Tra cứu bài báo