Thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Bình Trị Thiên

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 139-146
Tóm tắt: Thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam nói chung và ở khu vực Bình Trị Thiên nói riêng được đề cập trong nhiều nghiên cứu gần đây. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu này đi sâu tìm hiểu thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Bình Trị Thiên trên cơ sở khảo sát 296 doanh nghiệp với 14 loại hình dịch vụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ nhận biết và hiểu dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của các chủ doanh nghiệp tương đối cao. Tuy nhiên, mức độ sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn rất hạn chế và có sự khác biệt tương đối theo lĩnh vực kinh doanh, theo loại hình doanh nghiệp và theo quy mô. Các kênh thông tin chính thức được các doanh nghiệp sử dụng hạn chế hơn so với các kênh thông tin không chính thức. Chất lượng dịch vụ, uy tín và đáp ứng kịp thời là các nguyên nhân chính thu hút các doanh nghiệp quyết định sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp. Kết quả nghiên cứu này đã chỉ ra các vấn đề cần giải quyết và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở khu vực Bình Trị Thiên.
Từ khóa: Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bình Trị Thiên.
Tra cứu bài báo