Các vấn đề xã hội và phát triển bền vững ở Việt Nam

KT&PT Số 181, tháng 7 năm 2012, trang 3-10
Tóm tắt: Các vấn đề xã hội và phát triển bền vững có mối quan hệ hữu cơ với nhau và gắn rất chặt với mô hình tăng trưởng của một quốc gia, phù hợp với xu hướng chung của quốc tế. Đó là đều nhằm mục tiêu phát triển con người, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng xã hội và chủ động hội nhập quốc tế. Hơn 25 năm đổi mới, nhận thức về các vấn đề này ở nước ta đã có sự thay đổi cơ bản, việc giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển bền vững đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong các vấn đề xã hội, nhất là các vấn đề xã hội bức xúc, làm cho phát triển xã hội chưa bền vững. Trong giai đoạn mới của sự phát triển, Việt Nam phải tiến tục đổi mới tư duy, nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề này và ưu tiên tập trung vào giải quyết những vấn đề vừa cơ bản lâu dài, vừa bức xúc trước mặt về các vấn đề xã hội, góp phần phát triển bền vững đất nước.
Từ khóa: Các vấn đề xã hội, chính sách xã hội, công bằng xã hội, tăng trưởng bền vững, phát triển bền vững
Tra cứu bài báo