Chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở nước ta đến năm 2010 và khuyến nghị hoàn thiện

KT&PT Số 181, tháng 7 năm 2012, trang 62-69
Tóm tắt: Chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nằm trong hệ thống chính sách xã hội nói chung của Nhà nước với các mục tiêu như đảm bảo phúc lợi, bình đẳng và hòa nhập cho mọi nhóm đối tượng trẻ em. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm đảo bảo tính đồng bộ, thống nhất, kịp thời điều chỉnh mọi mối quan hệ xã hội phát sinh, đồng thời từng bước làm hài hòa với pháp luật quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập của khu vực và thế giới. Các chiến lược, chương trình hành động vì trẻ em đã được ban hành trong suốt 30 năm qua. Bên cạnh thành tựu đã đạt được, việc thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em còn gặp hạn chế do thiếu cách tiếp cận liên ngành, thiếu hệ thống dữ liệu, đặc biệt thiếu các dịch vụ đặc thù.
Từ khóa: Bảo vệ trẻ em, chăm sóc trẻ em, giáo dục trẻ em, quyền trẻ em, chính sách
Tra cứu bài báo