Chính sách giảm nghèo ở nước ta hiện nay: Thực trạng và định hướng hoàn thiện

KT&PT Số 181, tháng 7 năm 2012, trang 19-26
Tóm tắt: Công cuộc Đổi mới kinh tế bắt đầu triển khai từ năm 1986 đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới với thu nhập bình quân đầu người dưới 100 đô la Mỹ, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình với thu nhập bình quân đầu người lên trên 1.200 đô la Mỹ vào năm 2011. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trung bình 7% trong giai đoạn 1993- 2011 đã làm cho tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 58,1% năm 1993 xuống còn khoảng 12% vào năm 2011, đồng thời các chỉ số an sinh xã hội khác cũng được cải thiện đáng kể. Chính sách giảm nghèo ở Việt Nam đã được triển khai đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương nhờ đó tỷ lệ nghèo giảm nhanh và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo cũng gia tăng. Bài viết ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm 4 phần: Phần 1 là quan niệm về nghèo và chính sách giảm nghèo; Phần 2 đề cập đến các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam; Phần 3 là thực trạng nghèo và kết quả của các chính sách giảm nghèo; Phần 4 là định hướng chính sách giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Nghèo, xóa đói giảm nghèo, chính sách giảm nghèo, phúc lợi cho người nghèo, tỷ lệ nghèo
Tra cứu bài báo