Chính sách xã hội đối với người có công ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT Số 181, tháng 7 năm 2012, trang 57-61
Tóm tắt: Người có công là những nhân chứng lịch sử; đời sống vật chất, tinh thần của những đối tượng này có tác động tích cực đến quan điểm, nhận thức của gia đình, cộng đồng và xã hội về những sự trả ơn của nhà nước đối với những đóng góp của họ. Các chính sách và thực thi ưu đãi cho nhóm đối tượng này, do đó, không chỉ có ý nghĩa giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, mà còn có ý khích lệ tinh thần xả thân bảo vệ tổ quốc của các thế hệ tương lai.
Từ khóa: Người có công, Ưu đãi xã hội, Chính sách xã hội, Nghị quyết Trung ương 5
Tra cứu bài báo