Chính sách y tế và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT Số 181, tháng 7 năm 2012, trang 48-56
Tóm tắt: Sức khỏe vừa là mục tiêu vừa là phương tiện của sự phát triển, các chính sách chăm sóc sức khỏe lại có sự ảnh hưởng mạnh mẽ tới tính công bằng và sự hưởng thụ phúc lợi xã hội. Vì vậy, chính sách y tế được coi là một trong 5 chính sách xã hội cơ bản hướng tới các mục tiêu công bằng, phúc lợi và hòa nhập xã hội. Bài viết hướng tới việc phân tích thực trạng chính sách y tế trong việc đạt được các mục tiêu trên và đề ra một số giải pháp cơ bản cho việc đạt được các mục tiêu đó.
Từ khóa: Chính sách y tế, công bằng, chính sách xã hội, tài chính y tế, bảo hiểm y tế, nhân lực y tế, mục tiêu chính sách y tế
Tra cứu bài báo