Giải pháp tăng cường hiệu quả triển khai các chương trình giảm nghèo: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

KT&PT Số 181, tháng 7 năm 2012, trang 27-32
Tóm tắt: Là một trong 62 huyện nghèo nhất của cả nước, đầu tư công cho giảm nghèo ở Sơn Động luôn được xác định ưu tiên hàng đầu. Nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình giảm nghèo là vấn đề bức thiết mà cả hệ thống chính trị hướng tới. Với mục tiêu đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả triển khai thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, bài viết tập trung phát hiện, phân tích các vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ công tác lập kế hoạch thường chậm trễ, thiếu đồng bộ; triển khai thực hiện kém hiệu quả và giám sát đánh giá còn lỏng lẻo. Các giải pháp đề xuất bao gồm chú trọng đổi mới công tác lập kế hoạch, đẩy mạnh phân cấp thực hiện, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát, nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng để thực hiện tốt các khâu của chương trình/dự án giảm nghèo.
Từ khóa: Chương trình giảm nghèo, đầu tư công, hiệu quả, giải pháp
Tra cứu bài báo