Hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại trường đại học Kinh tế Quốc dân

KT&PT Số 181, tháng 7 năm 2012, trang 77-81
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học nước ngoài đã phát triển nhanh chóng, đa dạng với nhiều hình thức phong phú khác nhau, ngày càng thu hút được sự quan tâm của xã hội. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đi đầu trong các hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế chất lượng cao. Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế không những góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế của Trường Đại học KTQD trong khu vực và quốc tế mà còn có thể cạnh tranh với giáo dục nước ngoài trong việc thu hút đầu tư của xã hội dành cho giáo dục đại học tại Việt Nam. Tuy nhiên, bức tranh chung về các chương trình lại cho thấy đang có những vấn đề đặt ra cần tiếp tục được đổi mới nhằm tận dụng những ưu thế của Trường và phát huy vai trò và hiệu quả tối đa mà các chương trình này mang lại. Bài viết này phân tích thực trạng các chương trình đào tạo quốc tế và đề xuất một số giải pháp về mô hình tăng cường phối hợp về tổ chức và quản lý giữa các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các chương trình có yếu tố quốc tế ở bậc đại học nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của Nhà trường, thúc đẩy phát triển bền vững các chương trình này.
Từ khóa: Liên kết đào tạo, Đào tạo quốc tế, Chương trình quốc tế, Đại học
Tra cứu bài báo