Chất lượng thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa- Lý luận và thực tiễn

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 58-63
Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở thành phương thức thanh toán chủ yếu của nền kinh tế quốc dân. Một trong những hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được ưa chuộng hiện nay là thanh toán bằng thẻ. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ của các NHTM nói chung Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa nói riêng đang còn một số tồn tại. Bài báo dựa trên cơ sở lý luận về thanh toán bằng thẻ kết hợp với điều tra và sử dụng phần mềm phân tích thống kê SPSS để tiến hành đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa. Từ đó, tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, thanh toán thẻ, ngân hàng thương mại,NHNN&PTNT Thanh Hóa.
Tra cứu bài báo