Giải pháp thu hút lao động đáp ứng nhu cầu phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2020

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 86-90
Tóm tắt: Khu kinh tế Nghi Sơn,Thanh Hoá được thành lập năm 2006 và đang dần khẳng định vai trò chủ lực cho sự phát triển của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ. Sự phát triển của khu kinh tế đặt ra nhu cầu thu hút hàng chục nghìn lao động. Tuy nhiên, thực tế các chính sách thu hút lao động của khu kinh tế đầy tiềm năng này vẫn chưa thực sự hấp dẫn. Những lao động cần thu hút vẫn chưa tiếp cận một cách đầy đủ được với thông tin và chính sách về lao động của khu kinh tế; cuộc sống của người lao động đang làm việc tại khu kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy, bài viết này làm rõ những hạn chế, từ đó trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp để thu hút lao động đáp ứng nhu cầu phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2020.
Từ khóa: Khu kinh tế Nghi Sơn, Thu hút lao động
Tra cứu bài báo