Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 17-20
Tóm tắt: Để phát triển kinh tế- xã hội, Thanh Hóa rất cần các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhằm khai thác các tiềm năng về đất đai, tài nguyên rừng, biển và con người. Trong những năm qua, tỉnh đã thành lập và đưa vào khai thác các khu kinh tế (KKT) và khu công nghiệp (KCN), bước đầu đã có những đóng góp tích cực, quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các KKT và KCN trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư từ các nguồn khác nhau. Bài báo khái quát thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các KKT và KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chỉ ra những thành công và hạn chế chủ yếu, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các KKT và KCN trong thời gian tới.
Từ khóa: Thu hút vốn đầu tư vào KKT, KCN
Tra cứu bài báo