Một số giải pháp nhằm cải thiện vị trí của tỉnh Thanh Hóa trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 10-16
Tóm tắt: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được xem như một công cụ hữu hiệu cung cấp những thông tin quan trọng giúp chính quyền địa phương nỗ lực thực hiện các cải cách của mình, nhằm tạo lập môi trường kinh doanh ở địa phương ngày càng lành mạnh hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của PCI, trong những năm gần đây, việc không ngừng củng cố và nâng cao thứ hạng trong bảng xếp hạng PCI đã trở thành mục tiêu quan trọng đối với chính quyền tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở thu thập số liệu sơ cấp (phương pháp phỏng vấn một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) kết hợp với phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, bài viết đánh giá thực trạng chỉ số PCI của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua để nhìn nhận một số mặt đã đạt được, một số mặt còn hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần cải thiện vị trí của tỉnh trên bảng xếp hạng PCI trong thời gian tới.
Từ khóa: Chỉ số PCI, Thanh Hóa, Xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Tra cứu bài báo