Một số ý kiến về quản lý tài chính đối với Chương trình 30a trên địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 38-44
Tóm tắt: Mục tiêu của bài báo là đánh giá thực trạng quản lý tài chính đối với chương trình 30a trên địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009 - 2011, từ đó nêu lên một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý tài chính đối với chương trình này. Từ việc nghiên cứu các văn bản quy định về quản lý tài chính đối với chương trình 30a của các cấp có thẩm quyền và trên cơ sở nghiên cứu số liệu thực tế của các cơ quan chức năng địa phương nhóm tác giả đã tiến hành phân tích kết quả thực hiện, đánh giá những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong việc quản lý chương trình này. Từ đó đưa ra khuyến nghị về năm nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính chương trình 30a tại huyện Bá Thước.
Từ khóa: Chương trình 30a, huyện Bá Thước, quản lý tài chính.
Tra cứu bài báo