Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thiết kế mô hình kế toán quản trị tại các doanh nghiệp

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 64-67
Tóm tắt: Thiết kế mô hình kế toán quản trị là công cụ cần thiết trong doanh nghiệp để cung cấp thông tin cho các cấp quản trị nội bộ ra các quyết định phù hợp. Để mô hình phát huy được tính hiệu quả cần phải đánh giá đúng những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình thiết kế mô hình. Các nhân tố khách quan từ môi trường bên ngoài và nhân tố chủ quan bên trong các doanh nghiệp được đánh giá đúng những tác động đến việc thiết kế mô hình kế toán quản trị, đánh giá hướng tác động để từ đó xây dựng mô hình cho từng doanh nghiệp phù hợp đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích cho quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ khóa: Mô hình kế toán quản trị; Nhân tố khách quan; Nhân tố chủ quan; Thông tin hữu ích.
Tra cứu bài báo