Phát triển cảng cá Lạch Bạng- Hải Thanh- Tĩnh Gia- Hướng tới nền kinh tế xanh

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 75-79
Tóm tắt: Bài báo dựa trên cơ sở lý luận về kinh tế xanh, kết hợp với nghiên cứu tình hình thực tế phát triển kinh tế tại Cảng cá Lạch Bạng- Hải Thanh- Tĩnh Gia- Thanh Hóa để tiến hành đánh giá thực tế phát triển kinh tế tại đây. Trên cơ sở đó, đề ra một số giải pháp thúc đẩy nền kinh tế biển địa phương hướng tới nền kinh tế xanh, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế đất nước nói riêng và xu thế phát triển kinh tế thế giới nói chung.
Từ khóa: Cảng cá Lạch Bạng- Hải Thanh- Tĩnh Gia- Thanh Hóa, kinh tế xanh.
Tra cứu bài báo