Tài chính hành vi- Lý thuyết và ứng dụng

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 21-26
Tóm tắt: Lý thuyết tài chính truyền thống cho rằng thị trường luôn hiệu quả và các nhà đầu tư trên thị trường luôn có quyết định khôn ngoan, họ tin rằng luôn tồn tại một cơ chế kinh doanh chênh lệch giá nhằm điều chỉnh thị trường về trạng thái hiệu quả. Nhưng trên thực tế không phải lúc nào cơ chế điều chỉnh đó cũng xảy ra. Nghiên cứu tài chính hành vi đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích tại sao và làm thế nào thị trường có thể không hiệu quả, làm sao giúp các nhà đầu tư nhận biết các sai lầm của mình và từ đó có thể tránh lặp lại các sai lầm. Bài viết này tập trung nghiên cứu tổng quan lý thuyết về tài chính hành vi và các ứng dụng điển hình nhằm giải thích một số hiện tượng, hành vi của nhà đầu tư trên thị trường tài chính.
Từ khóa: Tài chính hành vi, thị trường hiệu quả, thuyết triển vọng, hành vi nhà đầu tư
Tra cứu bài báo