Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 27-31
Tóm tắt: Thuế là nguồn thu quan trọng và chủ yếu góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước. Luật thuế GTGT và TNDN đã thực hiện được một thời gian khá dài và đã có những sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 qua các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Qua mỗi lần cải cách luật thuế GTGT và TNDN ngày càng được hoàn thiện. Tuy nhiên ở nước ta hiện nay việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều bất cập, vì vậy một số doanh nghiệp đã lợi dụng để trốn lậu thuế. Bài viết này khái quát thực trạng quản lý thuế GTGT và TNDN trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, từ đó đề cập một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đồng, thời đảm bảo sự công bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý thuế, thuế GTGT, thuế TNDN.
Tra cứu bài báo