Triển khai luật thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn Thanh Hóa- Thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 32-37
Tóm tắt: Qua ba năm thực hiện triển khai luật thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thanh Hóa, thuế thu nhập cá nhân dần đi vào cuộc sống của người dân và từng bước thực hiện được mục tiêu đề ra của Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện luật. Vì thế, đòi hỏi phải nghiên cứu và tìm ra giải pháp để nâng cao hiệu quả thu thuế TNCN trên địa bàn. Đã có nhiều bài báo, nhiều ý kiến khác nhau về thuế TNCN, trong phạm vi bài báo, tác giả xin đề cập đến thực trạng triển khai luật thuế TNCN trên địa bàn Thanh Hóa giai đoạn 2009 – 2011, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu thuế TNCN trên địa bàn Thanh Hóa trong thời gian tới.
Từ khóa: Quản lý, thuế thu nhập cá nhân, Thanh Hoá
Tra cứu bài báo