Xây dựng tiêu chí xác định các hệ thống sản xuất nông nghiệp đô thị ở thành phố Thanh Hóa

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 68-74
Tóm tắt: Dựa trên lí thuyết hệ thống, hệ thống nông nghiệp, nông nghiệp đô thị và hệ thống nông nghiệp đô thị, tác giả đã lựa chọn 7 tiêu chí để xác định các hệ thống sản xuất nông nghiệp đô thị bao gồm: địa bàn phân bố sản xuất, chủ thể, mục đích của sản xuất, sản phẩm, mức độ thương mại hoá, kỹ thuật sản xuất và công nghệ sử dụng, qui mô sản xuất. Vận dụng các tiêu chí trên tác giả cũng đã xác định được tại thành phố Thanh Hoá có 10 hệ thống sản xuất nông nghiệp đô thị bao gồm: hệ thống sản xuất nông nghiệp tại nơi ở, hệ thống sản xuất nông nghiệp trên đất công, hệ thống sản xuất nông nghiệp tại các khuôn viên, hệ thống công viên, hệ thống vườn thương mại quy mô nhỏ, hệ thống trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ, hệ thống nuôi thuỷ sản, hệ thống lâm nghiệp đô thị, xí nghiệp nông nghiệp và hệ thống trang trại đa chức năng.
Từ khóa: Hệ thống nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp đô thị
Tra cứu bài báo