Nâng cao chất lượng giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 73-77
Tóm tắt: Giáo dục đại học ở nước ta, trong những năm đổi mới vừa qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, cung cấp cho đất nước nguồn nhân lực có trình độ cao, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH- HĐH) và hội nhập quốc tế (HNQT). Tuy nhiên chất lượng giáo dục đại học chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH– HĐH và HNQT. Nhằm phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, cần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, “thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, bảo đảm cơ chế tự chủ gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo”.
Từ khóa: chất lượng giáo dục đại học, kiểm định chất lượng
Tra cứu bài báo