Ảnh hưởng của giá vàng tăng cao đến chính sách tài chính và hoạt động của ngân hàng thương mại

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 40-44
Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường, sự phát triển của thị trường vàng có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng một thị trường tài chính hoàn chỉnh, làm gia tăng các kênh đầu tư cho các nhà đầu tư. Ở Việt Nam, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường vàng cũng ngày càng sôi động. Song hành với sự gia tăng của số lượng nhà đầu tư và nhu cầu mua bán vàng, vài năm gần đây, giá vàng có xu hướng tăng nhanh. Năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 thị trường vàng biến động bất thường với những mức giá kỷ lục liên tiếp được thiết lập. Sự biến động của thị trường vàng đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng. Bài viết này sẽ tập trung phân tích nguyên nhân, tác động của giá vàng tăng cao đến chính sách tài chính và hoạt động của ngân hàng, từ đó sẽ đề xuất một số giải pháp cho sự phát triển bền vững của thị trường vàng Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Ảnh hưởng của giá vàng tăng cao, Thị trường vàng, chênh lệch giá vàng, giá vàng tăng cao
Tra cứu bài báo