Định hướng thu hút FDI trong tình hình mới

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 45-50
Tóm tắt: Trong 25 năm qua, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã có những đóng góp tích cực không thể phủ nhận đối với tiến trình phát triển kinh tế đi lên của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, FDI đang đứng trước những vấn đề mới đặt ra bởi những thay đổi lớn lao về bối cảnh quốc tế và trong nước. Việt Nam cần một hướng đi mới trong thu hút FDI trong giai đoạn tới và đó có thể là sự hình thành mối quan hệ đối tác chiến lược, có chọn lọc với một số tập đoàn xuyên quốc gia (TNC) hàng đầu toàn cầu.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài; tập đoàn xuyên quốc gia; quan hệ đối tác chiến lược
Tra cứu bài báo