Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 51-59
Tóm tắt: Đo lường rủi ro tỷ giá là một bước quan trọng trong công tác quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính. Các phương pháp đo lường rủi ro hiện tại thường giả thiết phân phối của các dòng tỷ giá là phân phối chuẩn (đuôi bẹt) nên không cho ước lượng chính xác khi thị trường có những biến động bất thường. Thực tế, phân phối của các chuỗi tỷ giá thường có đuôi dầy nên mức tổn thất (nếu xảy ra) thường lớn hơn rất nhiều so với mức tổn thất tính được khi sử dụng giả thiết chuỗi tỷ giá phân phối chuẩn. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một cách tiếp cận mới từ lý thuyết cực trị (EVT) có thể giúp đo lường rủi ro chính xác hơn trong trường hợp các chuỗi tỷ giá có đuôi dầy. Phương pháp này cũng có thể vận dụng trong đo lường rủi ro ở nhiều lĩnh vực đầu tư tài chính khác.
Từ khóa: Lý thuyết cực trị, rủi ro tỷ giá, giá trị rủi ro, mức tổn thất kỳ vọng
Tra cứu bài báo