Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 66-72
Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Hà Nội có nhiều lợi thế so với cả nước về nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng cũng đang tiềm ẩn những thách thức to lớn trong việc phát triển loại hình này. Nhân lực chất lượng cao của Hà Nội đang ở trong tình trạng chưa đáp ứng đủ yêu cầu phát triển, chưa được sử dụng hiệu quả, mạng lưới cơ sở đào tạo chưa được quy hoạch đồng bộ, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, cơ cấu ngành nghề và sự phân bố lao động chưa hợp lý...Việc phát triển nguồn nhân lực chất lương cao của Thủ đô Hà Nội cần nhằm vào 5 loại hình nhân lực bao gồm đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ giáo viên các cấp, đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ, nhân lực doanh nhân và lực lượng công nhân kỹ thuật. Các giải pháp cần được thực hiện đồng bộ bao gồm làm tốt công tác dự báo cung cầu nhân lực, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới tổ chức đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung vào đào tạo nhân tài, có chính sách sử dụng thu hút nhân tài và phát triển các mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Từ khóa: Nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, quy hoạch nguồn nhân lực, cung- cầu lao động, dân số, việc làm
Tra cứu bài báo