Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng hoàn thiện

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 27-33
Tóm tắt: Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn được thực hiện thông qua Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ và Quyết định 136/2007/QĐ – TTg về chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 đã trải qua 7 năm triển khai, bước đầu đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn và góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới. Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài viết bao gồm 3 phần: phần 1 giới thiệu tổng quan về chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; phần 2 đánh giá quá trình triển khai chương trình khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn thông qua phân tích, đánh giá các hoạt động khuyến công quốc gia, kinh phí và nguồn nhân lực cho hoạt động khuyến công; phần 3 đưa ra một số khuyến nghị đối với chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn trong thời gian tới.
Từ khóa: nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công nghiệp nông thôn, khuyến công
Tra cứu bài báo